Review Nha Trang

Công an thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

 Công an thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, chiều ngày 14/11/2022, Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Trần Văn Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy – Lãnh đạo Công an thành phố và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Công an các xã, phường, Đội nghiệp vụ trong toàn lực lượng.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khẳng định, lực lượng Công an nhân dân là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. Bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an nhân dân.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Văn Giang – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Trong đó, nhấn mạnh, đây là Nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Văn Giang đề nghị Cấp ủy – Ban chỉ huy Công an các đơn vị phải tổ chức sinh hoạt chính trị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết cũng như Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, thống nhất cao về ý chí và hành động trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.
Ngay sau Hội nghị, Đảng ủy – Lãnh đạo Công an thành phố đã yêu cầu Công an các đơn vị phải cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết vào các kế hoạch triển khai, chương trình hành động của từng đơn vị và trong nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy – chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương này. Từ đó, xây dựng lực lượng Công an thành phố Nha Trang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Văn Hải

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.