Review Nha Trang

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Làm gì để ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh? Phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi nhận các giải pháp của một số ngành, địa phương sẽ triển khai trong thời gian tới.

Một góc khu vực ven đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm) bị phân lô, bán nền.

Ông Nguyễn Trọng Trung – Bí thư Huyện ủy Cam Lâm: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo của huyện Cam Lâm sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh. Huyện tiếp tục quán triệt mạnh mẽ nội dung người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng thuộc địa bàn quản lý. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp phụ trách có hành vi tiếp tay trục lợi hoặc cố tình vi phạm thì xem xét trách nhiệm kỹ lưỡng, nghiêm minh và xử lý kỷ luật nghiêm khắc hơn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục kịp thời tình trạng buông lỏng trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; nêu cao vai trò người đứng đầu của cấp ủy đảng, chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở; xây dựng cơ chế tăng cường sự phối hợp giữa các cấp và nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ. Huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với thực tiễn ở các đơn vị, địa phương; thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo đồng bộ với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Mục tiêu của huyện Cam Lâm là xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu địa chính theo hướng hiện đại, thống nhất trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Huyện sẽ siết chặt kỷ cương, chấm dứt tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong năm 2022, huyện sẽ xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy đối với việc triển khai Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 09 của Huyện ủy Cam Lâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Nghị quyết số 10 của Huyện ủy Cam Lâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao vai trò của Đảng trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Ông Trần Văn Châu – Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Tăng cường thanh tra trách nhiệm các địa phương

Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là trên địa bàn TP. Nha Trang, huyện Cam Lâm và Khu Kinh tế Vân Phong. Từ đó, dẫn đến tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các địa phương diễn ra phức tạp, không kiểm soát hết. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động xây dựng; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm mà không phát hiện xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời.

Sở sẽ tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để tăng mạnh tính bao phủ của quy hoạch. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng theo phân cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ khi mới phát sinh vi phạm; cương quyết tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm theo quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật và để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với địa phương trong việc quản lý, xử lý trật tự xây dựng; tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung các quy định để có biện pháp chế tài hữu hiệu đối với những công trình vi phạm trật tự xây dựng; xem xét bổ sung điều khoản ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại các công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung hợp đồng mua, bán điện, nước. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phù hợp trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai

Ngày 29-7, tại Hội thảo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có bài tham luận về giải pháp ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng. Theo đó, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai như ban hành quyết định thay thế Quyết định số 32 ngày 21-12-2014 về ban hành diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí quy mô tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho đất đai tham gia thị trường bất động sản. Sở sẽ hoàn thiện dự án điều tra, đánh giá tài nguyên đất, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu về số lượng, chất lượng, tiềm năng và môi trường đất phục vụ cho việc hoạch định chính sách và ban hành quyết định của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất. Đồng thời, xây dựng hệ thống đăng ký đất đai hiện đại với quy trình, thủ tục cơ bản được tự động hóa bằng công nghệ số; triển khai thống nhất hồ sơ địa chính dạng số được chỉnh lý biến động thường xuyên đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện hệ thống quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất với vai trò công cụ quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo phân bổ tài nguyên đất đai hợp lý; quản lý và sử dụng đất hiệu quả, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đồng thời tăng cường, đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể, xây dựng phần mềm quản lý hệ thống định giá đất đảm bảo được yêu cầu định giá đất phục vụ các mục đích khác nhau trong quản lý, sử dụng và giao dịch về quyền sử dụng đất. Ngoài ra, sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm đưa công tác quản lý, sử dụng đất theo đúng pháp luật; thường xuyên thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra quản lý đất đai theo kế hoạch và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện sai phạm để ngăn ngừa và chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất ở địa phương; tăng cường giám sát các dự án sử dụng đất đã giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đối với các tổ chức, nhất là các dự án chậm tiến độ.

 

VĂN KỲ (Ghi)

 

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »