Review Nha Trang

Nha Trang: Hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối các cơ quan Đảng năm 2022

 Nha Trang: Hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối các cơ quan Đảng năm 2022

Sáng ngày 27/12/2022, Khối thi đua các cơ quan Đảng Thành ủy Nha Trang tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022.  Tham dự có Ông Trần Văn Võ Thịnh – Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố.


Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của Khối các cơ quan Đảng Thành ủy đã được tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và ngành dọc cấp trên giao gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính  trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, 6/6 đơn vị trong Khối đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, triển khai các Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận, Quy định của các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các buổi làm việc với các Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương và của Tỉnh; thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, ban ngành báo cáo Thường trực Thành ủy đảm bảo kịp thời. Đánh giá cuối năm 2022, có 6/6 đơn vị trong Khối hoàn thành 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác và 5 nhiệm vụ xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh; 6/6 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 8 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thi đua Khối năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; biểu quyết suy tôn Ban tổ chức Thành ủy dẫn đầu thi đua khối năm 2022, xếp thứ Nhì Ban tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy xếp vị thứ Ba.

 

Minh Dung – Hữu Thịnh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »